GP-SAMSPT to GP-BOVINA

Sams Point to Bovina Center

RF Path Analysis

SAMSPT-10 to BOVINA-11 - VHF

SAMSPT-10 to BOVINA-11 - UHF Packet Low Power

SAMSPT-10 to BOVINA-11 - UHF Packet High Power